Bildandemöte 24 augusti

Tid: 15.00-17.00

Dagordning

 1. Bildandemötets öppnande
 2. Godkännande av kallelse till bildandemötet
 3. Val av ordförande, sekreterare samt två justerare, tillika rösträknare, för mötet
 4. Fastställande av röstlängd
 5. Fastställande av dagordning
 6. Fastställande av årsavgift
 7. Fastställande av ersättningar till styrelse 
 8. Val av ordförande i styrelsen tillika LAG
 9. Val av övriga styrelseledamöter tillika LAG
 10. Fastställande av revisor
 11. Val av valberedning
 12. Förslag från styrelsen eller medlemmar inkomna minst 2 veckor före årsmöte
  • Arbetsgrupp utlandsfödda
 13. Vid mötet väckta frågor
 14. Bildandemötets avslutande

Konstituerande

Tid: 15.00-17.00

Dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Val av sekreterare
 3. Val av justerare
 4. Godkännande av dagordning
 5. Konstituerande
  • Val av vice ordförande
  • Val av arbetsutskott
 6. Val av firmatecknare
 7. Val av styrelseledamöter med attesträtt
 8. Övriga ärenden
  • Val av t.f. verksamhetsledare
  • Delegationsordning
 9. Övriga frågor
 10. Nästkommande möte
  • Förslag 4 oktober kl 9-13
  • Sätta datum nov/dec för utbildningsdag
 11. Mötets avslutande