Utlysning: Förstudie Agenda 2030

Har er organisation en idé som ni skulle behöva utreda förutsättningarna för? Nu kan ni söka våra populära förstudiestöd! Förstudien ska utreda förutsättningar för en satsning eller ett projekt som bidrar till hållbara landsbygder i Höga Kusten.  

Från och med 1 september är det möjligt för föreningar och företag att söka förstudiestöd.  Ni kan söka ett stödbelopp om 20 000-60 000 kr. Vilka aktiviteter ni söker för kan variera beroende på projektets inriktning men avser aktiviteter som t.ex. bygga upp kontakter med tilltänkta samarbetspartners, kompetenshöjande insatser som studiebesök, testa en ny produkt, marknadsundersökning etc.

Förstudiestödet kan sökas i ett av två insatsområden:

  1. Hållbar näringslivsutveckling
  2. Attraktiva boende- och besöksmiljöer

Stödet fördelas löpande. Vilka förstudier som får stöd beslutas av föreningens arbetsutskott och kan inte överklagas.

Leader Höga Kusten kommer bevilja förstudiestöd till idéer som på ett tydligt sätt undersöker förutsättningarna för idéer som ryms inom något av insatsområdena och bidrar till måluppfyllnad hos något eller några av målen i Agenda 2030. Läs mer om Agenda 2030 på globalamålen.se.

Hållbarhetsfrågorna blir allt viktigare i dagens samhälle, något som också avspeglas i vilka stöd och strategier som arbetas fram hos främjandesystemet (myndigheter, Leader m.fl.). Även hos konsumenter blir hållbara platser, produkter och tjänster allt viktigare. Vi vill därför uppmuntra och främja utvecklingsidéer kopplade till Agenda 2030.

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR STÖD
  • Insatsen ska genomföras i ett av två insatsområden.
  • Insatsen ska ske i samarbete med minst två av tre aktörer i partnerskapet. Med partnerskapet menas företag, föreningar och det offentliga.
  • Ansökan kräver även en medfinansiering med redovisad ideell tid på minst 30% av det sökta stödet. Värdet av en ideell arbetad timme är 220 kr.

Observera att ni inte kan söka stöd för:

  • Befintlig verksamhet
  • Redan genomförda aktiviteter
HUR GÅR NI TILL VÄGA?
  1. Läs igenom villkoren för att söka stöd: Villkor förstudie
  2. Förbered er ansökan: Frågor ansökan Förstudie
  3. Fyll i formuläret i Microsoft Forms

Kontaktuppgifter
Undrar du över något? Kontakta projektcoach Felicia Edholm, 070-563 09 78, felicia@leaderhogakusten.se