LEADERMETODEN

​Leadermetoden är en metod för att utveckla landsbygden inom lokalt ledd utveckling. I varje område tar privat, ideell och offentlig sektor gemensamt fram en lokal utvecklingsstrategi där man kommer överens om vad man ska prioritera för insatser under kommande programperiod. Metoden bygger på samarbete mellan olika sektorer och aktörer i ett område utifrån lokala initiativ och förutsättningar. Metoden innebär att det är du som bor och verkar i området som driver och påverkar utvecklingen. Själva ordet Leader är en förkortning av en fransk mening – Liaison Entre Actions de Dèveloppement de l´Economie Rurale. Det betyder “samordnade aktiviteter för ekonomisk utveckling på landsbygden”.

Läs mer om leadermetoden på Jordbruksverkets webbplats.

LOKALT LEDD UTVECKLING OCH CLLD

Leader, lokalt ledd utveckling och CLLD är begrepp som nämns under EU:s programperiod 2014-2020. Under förra programperioden (2007 – 2013) användes begreppet leader både som namn på själva arbetet och på metoden.
Lokalt ledd utveckling är EU:s term för arbetet med leadermetoden i den nya gemensamma förordningen för programperioden 2014 – 2020.

CLLD (Community Led Local Development) är lokalt ledd utveckling på engelska. Det som skiljer den här programperioden från den tidigare är bl a att man från EU öppnat upp för att använda sig av leadermetoden för att nå lokalt engagemang på bredare front än tidigare. Det innebär att finansieringen nu kan komma från fyra olika fonder: Landsbygdsfonden, Havs- och fiskerifonden, Regionalfonden och Socialfonden. Det är upp till varje leaderområde att utifrån områdets behov knyta sin strategi till en enstaka eller flera av fonderna. Leader Höga Kustens strategi är en flerfondslösning där vi ska arbeta med finansiering från Landsbygdsfonden och Regionalfonden.

Begreppet leader används nu – förutom i namnet på olika leaderområden – som benämning på en arbetsmetod.

Sammanfattningsvis kan man alltså säga att Leader Höga Kusten under programperioden 2014 – 2020 ska arbeta med lokalt ledd utveckling genom leadermetoden.

 • LEADERMETODEN:

  Leader är en metod för landsbygdsutveckling. Metoden bygger på samarbete, lokala initiativ och lokala förutsättningar.

 • Innovation

  Leaderprojekt ska vara innovativa dvs på något sätt nytänkande. Det kan t ex handla om nya sätt att lösa problem, en ny produkt, en ny metod eller en ny process. Stöd från leader ges inte till ordinarie verksamhet.

 • Hållbarhet

  Leaderprojekt ska vara hållbara dvs skapa värden eller verksamhet som finns kvar även efter projekttidens slut.

 • Partnerskap

  Leadermetoden bygger på sk trepartnerskap. Det betyder att den ideella, den privata och den offentliga sektorn samarbetar för att skapa utveckling.

 • Samarbete

  I leaderprojekt samarbetar olika aktörer. Samarbetet får gärna vara gränsöverskridande och sträcka sig över olika branscher, kommuner, samhällssektorer och t o m länder.

 • Underifrånperspektiv

  Underifrånperspektiv betyder att de som berörs av ett projekt också är de som efterfrågar det. Projektmedlen gör nytta och skapar resultat i det område där effekter önskas.