DESSA STÖD FINNS INOM LOKALT LEDD UTVECKLING

 • genomförande
 • samarbete
 • förstudiestöd

Alla beviljade projekt ska bidra till att nå målen i den lokala utvecklingsstrategin och programmen. Projekt ska bidra till nytänkande utifrån de lokala förutsättningarna.

DESSA PROJEKTTYPER FINNS:

Genomförande:

   • Projektstöd till insatser vars nytta tillfaller en fler än bara stödsökanden och/eller är förutsättningsskapande för exempelvis företagsutveckling, boendemiljö, kunskap, service eller landsbygdens attraktivitet.
   • Projektstöd till företag som är till nytta för enskilda företag eller till samarbetande företag
   • Stöd för förstudier som ska resultera i en satsningen eller projektansökan som ska utveckla ny teknik eller nya former för service på Höga Kustens landsbygd.

Samarbete:

Syftet är skapa utveckling i området genom att utbyta erfarenheter, lära och inspireras av varandra eller utveckla innovativa lösningar. Insatserna ska stärka den lokala befolkningens tillgång till infrastuktur och förbättra levnadsvillkor inklusive fritid och kultur och förutsättningar för attraktivt boende och företagsutveckling inom det egna området i de utvecklingsområden som omfattas av samarbetsprojektet.

Ett samarbetsprojekt är ett projekt som innehåller samarbete mellan ett eller flera leaderområden eller liknande partnerskap, inom Sverige eller med andra EU-länder. Det kan även gälla liknande partnerskap utanför EU, exempelvis i Norge. Detta förutsatt att projekten bidrar till att nå de mål som finns i respektive utvecklingsstrategi.